Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Nâng giá trị cuộc sống

Biểu Phí Dịch Vụ

BẢNG 1
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ RÚT GỌN ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ E-PARTNER

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ
MỨC PHÍ ÁP DỤNG
Mức phí
Số tiền tối thiểu
A. Nghiệp vụ phát hành thẻ và thanh toán thẻ trong hệ thống NHCT
1. Phí phát hành


1.1. Phát hành và chuyển đổi hạng thẻ thông thường


1.1.1.
S – Card, C-Card thường và liên kết
50.000 đ

1.1.2.
G – Card, Pink-Card
110.000 đ

1.1.3.
12 con giáp
110.000 đ

1.1.4.
Thẻ Đồng thương hiệu Công ty
77.000 đ

1.1.5.
Thẻ phụ
0

1.2 Phát hành nhanh (chỉ áp dụng đối với thẻ thường)


1.2.1
S – Card, C-Card
55.000 đ

1.2.2
G – Card
110.000 đ

1.2.3
PinkCard
110.000 đ

1.3 
Bảo hiểm toàn diện thẻ Epartner 
2.000 đ/tháng

2. Phí quản lý tài khoản thẻ theo tháng


 2.1.Thẻ G-card, Pinkcard
5.500 đ/tháng

 2.2.Thẻ C-card, C-card LK,12 con giáp
5.500 đ/tháng

2.3. The S-card, S-card LK
4.500đ/tháng

2.4. Phí phụ thu quản lý tài khoản (QLTK) thẻ E-Partner không hoạt động (Từ 12 tháng trở lên)44.000 đ/tháng
3. Phí phát hành lại thẻ (thường)
Từ 0 đ – 110.000 đ (tuỳ từng trường hợp và tuỳ từng loại thẻ)
4. Phí cấp mã PIN


Tại quầy (do chủ thẻ quên PIN hoặc chủ thẻ bị khóa thẻ tại máy ATM )
11.000 đ

5. Phí vấn tin và in sao kê giao dịch thẻ


5.1. Tại quầy (in sao kê giao dịch của chủ thẻ)
Áp dụng thu phí như tài khoản CA

5.2. Tại ATM/kiosk - In sao kê 10 giao dịch gần nhất và in sao kê vấn tin số dư
 550 đ/lần

6. Phí sử dụng dịch vụ I - Pay hàng tháng
8.800 đ/tháng

7. Rút tiền mặt


7.1. Phí rút tiền tại máy ATM
1.100 đ/ giao dịch

7.2. Phí rút tiền tại máy ATM áp dụng đối với thẻ Pink Card và Gold Card
2.200 đ/ giao dịch

7.3. Phí rút tiền tại quầy và tại máy EDC
0.06%/ tổng số tiền rút
22.000 đ
7.4. Phí rút tiền vượt hạn mức của thẻ tại quầy do hỏng thẻ, hết hiệu lực có nhu cầu rút tiền trước khi làm thẻ
0.055%/tổng số tiền rút
22.000 đ
8. Chuyển khoản trong hệ thống NHCT (trừ tại quầy và Ipay)


8.1.Thẻ S-Card, S-Card liên kết, C-Card, C-card liên kết, 12 Con giáp, các loại thẻ đồng thương hiệu


- Trong hạn mức 5 triệu đồng / ngày
0 đ

- Vượt hạn mức
0.06%/số tiền chuyển khoản vượt hạn mức
Tối thiểu 3.300 đ và tối đa 16.500 đ/giao dịch
8.2. Thẻ G-card; PinkCard


- Trong hạn mức 10 triệu đồng / ngày
0 đ

- Vượt hạn mức
0.06%/số tiền chuyển khoản vượt hạn mức
Tối thiểu 3.300 đ và tối đa 16.500 đ/giao dịch
9. Chuyển khoản trong hệ thống NHCT tại quầy và qua Ipay 


9.1 Chuyển khoản tại quầy
Áp dụng thu phí như tài khoản CA
9.1 Chuyển khoản qua Ipay  Áp dụng theo biểu phí NHĐT tại đây
10. Tra soát, khiếu nại (bao gồm cả yêu cầu bồi hoàn) chỉ thu khi chủ thẻ khiếu nại sai
Từ 55.000 đ – 110.000 đ
(tuỳ từng trường hợp)
11. Sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư qua hệ thống tin nhắn SMS
8.800đ/tháng


12. Chuyển khoản liên ngân hàng tại ATM11.000 đ/ Giao dịch
B. Nghiệp vụ thanh toán thẻ E-Partner tại ĐVCNT
Phí thu của chủ thẻ sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ
0

C. Giao dịch tại hệ thống Banknet vn và Smartlink


1. Giao dịch tại ATM


1.1. Giao dịch rút tiền
3.300 đ

1.2. Giao dịch vấn tin, in sao kê, chuyển khoản nội bộ
550 đ

2. Giao dịch tại EDC


2.1. Giao dịch vấn tin
1.650 đ

2.2 Giao dịch hoàn trả
1.980 đ

2.3. Giao dịch thanh toán tại EDC
0

13. Hạn mức rút tiền mặt tại ATM


13.1 Thẻ S và thẻ S liên kết
30.000.000 đ/ ngày

13.2 Thẻ 12 con giáp, thẻ C và thẻ C liên kết
50.000.000 đ/ ngày


BẢNG 2 
BIỂU PHÍ RÚT GỌN DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CREMIUM

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ
MỨC PHÍ ÁP DỤNG 
Mức phí
Số tiền tối thiểu
A. Nghiệp vụ phát hành Thẻ tín dụng quốc tế


1. Phí phát hành mới thẻ


  1.1. Đối với thẻ 1 năm


1.1.1. Thẻ Xanh, thẻ Chuẩn
Thẻ chính
50.000 đ

Thẻ phụ
25.000 đ

1.1.2. Thẻ Vàng
Thẻ chính
100.000 đ

Thẻ phụ
50.000 đ

  1.2. Đối với thẻ 2 năm


1.2.1. Thẻ Xanh, thẻ Chuẩn
Thẻ chính
75.000 đ

Thẻ phụ
40.000 đ

1.2.2.Thẻ vàng
Thẻ chính
150.000 đ

Thẻ phụ
75.000 đ

2. Phí dịch vụ in ảnh (áp dụng với thẻ Visa)
50.000 đ

3. Phí dịch vụ phát hành nhanh
100.000 đ

4. Phí phát hành lại


4.1. Phát hành lại do thẻ hết hạn
Áp dụng bằng mức phí PH mới với thời hạn thẻ tương ứng

4.2. Phát hành lại do thẻ hỏng, mất cắp, thất lạc,… trừ trường hợp thay đổi hạng thẻ
Bằng 50% mức phí PH mới với thời hạn thẻ tương ứng

5. Phí thường niên (thu hàng năm, không phân biệt theo thời hạn thẻ)


5.1. Đối với thẻ Xanh
Thẻ chính
75.000 đ

Thẻ phụ
40.000 đ

5.2. Đối với thẻ Chuẩn
Thẻ chính
90.000 đ

Thẻ phụ
45.000 đ

5.3. Đối với thẻ Vàng
Thẻ chính
200.000 đ

Thẻ phụ
100.000 đ

6. Phí rút tiền mặt (ngoại tệ hoặc VND)


6.1. Tại thiết bị của VietinBank
4%/số tiền giao dịch
55.000 đ
6.2. Tại thiết bị của ngân hàng khác
4%/số tiền giao dịch
55.000 đ
7. Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc
200.000 đ

8. Phí dịch vụ xác nhận hạn mức tín dụng
120.000 đ

9. Phí dịch vụ trích nợ tự động


9.1. Phí đăng ký dịch vụ
Miễn phí

9.2. Phí sử dụng dịch vụ
2.000 đ/tháng

10. Phí phạt chậm thanh toán


10.1. Nợ quá hạn dưới 30 ngày
3%
200.000đ
10.2. Nợ quá hạn từ 30 - 60 ngày
4%
200.000đ
10.3. Nợ quá hạn từ 60 - 90 ngày
6%
200.000đ
10.4. Nợ quá hạn từ 90 - 120 ngày
4%
200.000đ
10.5. Nợ quá hạng trên 120 ngày
4%
200.000đ
11. Phí thay đổi hạn mức tín dụng, không thay đổi hạng thẻ11.1. Phí thay đổi hạn mức tín dụng tạm thời
70.000 đ

11.2. Phí thay đổi hạn mức tín dụng vĩnh viễn
50.000đ

12. Phí chuyển đổi hạng thẻ


12. 1. Từ hạng thẻ khác sang thẻ Vàng
Áp dụng bằng mức phí các mã phí phát hành mới với thời hạn tương ứng

12. 2. Từ hạng thẻ khác sang thẻ Chuẩn

12. 3. Từ hạng thẻ khác sang thẻ Xanh

12. 4. Từ hạng thẻ khác sang thẻ Platinum

13. Phí khiếu nại


13.1.Yêu cầu khiếu nại
0 đ/lần

13.2.Thu khi kết luận khiếu nại sai
300.000 đ/lần

14. Phí cấp lại bản Sao kê hàng tháng cho chủ thẻ
30.000 đ

15. Phí cấp lại PIN
30.000 đ

16. Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch cho chủ thẻ


16.1 Đối với ĐVCNT là đại lý của NHCT
20.000 đ

16.2 Đối với ĐVCNT không là đại lý của NHCT
300.000 đ/hóa đơn

17.1. Phí chuyển đổi tiền tệ (chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng ngoại tệ)
2%/ giá trị giao dịch

17.2. Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng ngoại tệ)1%/ giá trị giao dịch
18. Phí ngừng sử dụng thẻ
150.000 đ

19. Sử dụng dịch vụ thông báo giao dịch qua hệ thống tin nhắn SMS


19.1. Phí đăng ký dịch vụ
0

19.2. Phí sử dụng dịch vụ
1.100 đ/SMS
5.500 đ/tháng/tài khoản 
19.3. Phí huỷ đăng ký dịch vụ
20.000 đ

20. Phí sử dụng dịch vụ Visa toàn cầu (phí ứng tiền mặt khẩn cấp, phí thay thế thẻ khẩn cấp)
600.000 đ

B. Phí áp dụng cho nghiệp vụ thanh toán thẻ quốc tế


21. Phí rút tiền mặt tại ATM của NHCT ( không áp dụng với thẻ Visa và MasterCard phát hành tại Việt Nam và khu vực Châu Âu và tất cả các thẻ JCB)


21.1. Đối với thẻ do NHCT phát hành
55.000 đ

21.2. Đối với thẻ do NH khác phát hành
55.000 đ

22. Phí ứng tiền mặt tại POS của NHCT


22.1. Đối với thẻ do NHCT phát hành
2% số tiền giao dịch

22.2. Đối với thẻ do NH khác phát hành
4% số tiền giao dịch


 BẢNG 3 
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TDQT CREMIUM – JCB 

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ
MỨC PHÍ ÁP DỤNG
1. Phí phát hành
1.1 Đối với thẻ 1 năm
a.Thẻ chuẩn
- Thẻ chính
200.000 đ
- Thẻ phụ
100.000 đ
b.Thẻ Vàng

- Thẻ chính
250.000 đ
- Thẻ phụ
125.000 đ
1.2. Đối với thẻ 2 năm
a. Thẻ chuẩn

- Thẻ chính
250.000 đ
- Thẻ phụ
125.000 đ
b.Thẻ vàng

- Thẻ chính
300.000 đ
- Thẻ phụ
150.000 đ
2. Phí thường niên
a. Thẻ chuẩn

- Thẻ chính
250.000 đ
- Thẻ phụ
125.000 đ
b. Thẻ vàng

- Thẻ chính
300.000 đ
- Thẻ phụ
150.000 đ
3. Phí thay thế thẻ khẩn cấp
1.300.000 đ
4. Các loại phí khác
Áp dụng như biểu phí thẻ TDQT Cremium hiện tại đang áp dụng

BẢNG 4
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ VISA DEBIT ONESKY

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ
MỨC PHÍ ÁP DỤNG 
Mức phí
Số tiền tối thiểu
A. Nghiệp vụ phát hành


1.Phí phát hành


1.1 Phát hành lần đầu và chuyển đổi hạng thẻ


Thẻ vàng
100.000

Thẻ chuẩn
50.000

Thẻ phụ
50.000

Thẻ Visa Debit Chelsea100.000
1.2 Phát hành lại thẻ chính/phụ (do thẻ hết hạn, thẻ hỏng, mất cắp, thất lạc,…)


Thẻ vàng
80.000

Thẻ chuẩn
40.000

Thẻ phụ
40.000

2.Phí quản lý thẻ hàng tháng


Thẻ vàng
11.000

Thẻ chuẩn
5.500

Thẻ phụ
Miễn phí

3. Phí cấp lại PIN
30.000 đ/lần

4. Phí rút tiền mặt


4.1. Tại ATM của NHCT
Miễn phí

4.2. Tại ATM của ngân hàng khác


4.2.1 Trong lãnh thổ Việt Nam
10.000đ/giao dịch

4.2.2 Ngoài lãnh thổ Việt Nam
4% số tiền giao dịch
55.000
4.3. Tại điểm ứng tiền mặt (ĐƯTM)-POS của NHCT
0.06% số tiền giao dịch
22.000
4.4. Tại POS của ngân hàng khác
4% số tiền giao dịch
55.000
5. Chuyển khoản tại ATM, qua SMS banking, internet banking, homebanking và các kênh khác (trừ tại quầy)


CK trong hạn mức 5 triệu đồng/ngày
Miễn phí

CK vượt hạn mức 5 triệu đồng/ngày
0.06% số tiền CK vượt hạn mức
3.300
6.1. Phí chuyển đổi ngoại tệ (chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng ngoại tệ)
2% giá trị giao dịch

6.2. Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng ngoại tệ)1% giá trị giao dịch
7. Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc
200.000

8. Phí tra soát, khiếu nại (bao gồm cả yêu cầu bồi hoàn) chỉ thu khi chủ thẻ khiếu nại sai


Đối với giao dịch nội mạng
80.000 đ

Đối với giao dịch ngoại mạng
300.000 đ

9. Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch


Tại ĐVCNT của NHCT
20.000đ/hoá đơn

Tại ĐVCNT ngoài hệ thống
80.000đ/hoá đơn

10. Vấn tin/xem sao kê, in biên lai/ in sao kê


10.1. Tại ATM NHCT


Vấn tin/ xem sao kê
Miễn phí

Vấn tin kèm in biên lai/ in sao kê
1.650đ/lần

10.2. Tại POS NHCT (vấn tin)
Miễn phí

10.3. Tại ATM, POS của ngân hàng khác (vấn tin, xem sao kê)

8.000đ/lần

11. Phí tất toán thẻ chính, phụ
 Thu theo phí đóng tài khoản tiền gửi

12. Phí sử dụng dịch vụ thông báo biến động giao dịch qua tin nhắn SMS
8.800đ/tháng

B. Nghiệp vụ thanh toán


Đối với chủ thẻ
Miễn phí

Đối với ĐVCNT

Áp dụng bằng mức phí thanh toán thẻ Tín dụng Quốc tế Cremium Visa


 BẢNG 5
BIỂU PHÍ ÁP DỤNG DÀNH CHO THẺ TDQT EMV CREMIUM

STT
Loại phí
Mức phí của thẻ EMV
1
Phí phát hành thẻ mới

1.1 Đối với thẻ thời hạn 1 năm
1.1.1
Đối với thẻ xanh, thẻ chuẩn


Thẻ chính
75.000

Thẻ phụ
40.000
1.1.2
Đối với thẻ vàng


Thẻ chính
100.000

Thẻ phụ
50.000
1.1.3
Đối với thẻ Platinum


Thẻ chính
Miễn Phí

Thẻ phụ
Miễn phí
1.2 Đối với thẻ thời hạn 2 năm
1.2.1
Đối với thẻ xanh, thẻ chuẩn


Thẻ chính
100.000

Thẻ phụ
50.000
1.2.2
Đối với thẻ vàng


Thẻ chính
150.000

Thẻ phụ
75.000
1.2.3
Đối với thẻ Platinum


Thẻ chính
Miễn Phí

Thẻ phụ
Miễn Phí
2
Phí thường niên (thu hàng năm, không phân biệt theo thời hạn thẻ)

2.1
Đối với thẻ xanh


Thẻ chính
100.000

Thẻ phụ
50.000
2.2
Đối với thẻ chuẩn


Thẻ chính
120.000

Thẻ phụ
60.000
2.3
Đối với thẻ vàng


Thẻ chính
200.000

Thẻ phụ
100.000
2.4
Đối với thẻ Platinum


Thẻ chính
1.000.000

Thẻ phụ
500.000
3
Các loại phí khác
Áp dụng như biểu phí thẻ TDQT hiện tại đang sử dụng
Ghi chú: 
- Biểu phí này không bao gồm các loại phí do các Ngân hàng / tổ chức khác quy định (nếu có) khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại hệ thống của ngân hàng hoặc tổ chức khác
- Biểu phí chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ các chi nhánh / phòng giao dịch của Vietinbank trên toàn quốc
- Mức phí áp dụng đã bao gồm VAT.

Nguôn: card.vietinbank.vn
Biểu Phí Dịch Vụ Biểu Phí Dịch Vụ Reviewed by Ruou Ngam, Rượu Ngâm Thuốc on 11:10 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
/*----Đặt tên hình image alt title----*/